Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 7samurajow.pl

 1. Definicje użyte w regulaminie oznaczają:
 1. SPRZEDAWCA – REGA-BUD Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wagonowej 32, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000123293, NIP: 8940007605, REGON: 008375863
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA –interaktywny formularz dostępny na stronie 7samurajów.pl umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w tym wybór Produktu i sposobu dostawy.
 3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – zawierająca Umowę Sprzedaży
 4. PRODUKT – produkt znajdujący się na stronie internetowej 7samurajów.pl, którego zakupu może dokonać Klient.
 5. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą przy pomocy Formularza Zamówienia dotycząca sprzedaży Produktu oraz jego dostawy lub umożliwienia osobistego odbioru
 6. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 
 1. Za pomocą Formularza Zamówień Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest wskazanie: Imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, a w przypadku wyboru opcji dostawy również adres dostawy.  
 2. Umowa Sprzedaży zawierana jest z chwilą wypełnienia Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Kupuję i Płacę”. Umowa zawierana jest do czasu realizacji Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie podatki. O łącznej cenie zamówionego Produktu, w tym także o wszelkich innych kosztach (np. kosztach dostawy) Klient jest w trakcie składania zamówienia,
 4. Udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia.
 5. Płatność za zakupione Produkty może być dokonana wyłącznie przy odbiorze.
 6. Klient może wybrać jeden z następujących opcji dostawy:
 1. Odbiór osobisty zamówionego Produktu przez Klienta pod adresem: Rychtalska 18, 50-304 Wrocław
 2. Dostawa własna Sprzedawcy na adres wskazany przez Klienta
  1. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o przewidywanym terminie dostawy lub udostępnienia Produktu do odbioru. W przypadku braku wskazania takiego terminu przyjmuje się, że Sprzedawca jest zobowiązany do dostawy lub udostępnienia do obioru Zamówienia w tym samym w dniu, w którym Klient złożył zamówienie, w godzinach otwarcia lokalu lub obsługiwanych godzinach dostaw.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany do realizacji Umowy Sprzedaży bez wad.

 

 1. REKLAMACJE I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
 1. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres: rychtalska@7samurajow.pl, podając przyczynę złożenia reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przesłania na adres Sprzedawcy.
 3. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób: 
  – zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,

– zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 1. Informujemy, że istnieje również możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

(1) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(4) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

(5) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 4.1 Regulaminu wskazanego powyżej konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 4.4 Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia wydania Produktu.
 2. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rychtalska@7samurajow.pl
 3. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: w przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
 1. POSTANOWIENIA KONCOWE
 1. Prawem właściwym dla Umów Sprzedaż jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Wózek sklepowy
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakypy